Cezaların Şahsiliği ve Kanun Boşluğu
Cezaların Şahsiliği ve Kanun Boşluğu

Cezaların Şahsiliği ve Kanun Boşluğu

    
                  

Kamuoyunda ”Trafik Magandaları” olarak tabir edilen ve şahsi eğlenceleri için trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere ilişkin bazı idari tedbirler 2918 sayılı yasada düzenlenmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun araç manevralarını düzenleyen kurallar başlıklı 67. maddesi uyarınca ”Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır. Bu yasağa uymayan sürücülere 5.010 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. ” Kanunun bu düzenlemesinde, yasaklanan manevranın araç sahibi olmayan üçüncü kişi tarafından ihlal edilmesi durumunda da aracın trafikten men edileceği düzenlenmiştir.

 

İlgili kurala karşı uygulanacak yaptırımın sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda cezanın şahsiliği ve hukuk devleti ilkeleriyle çelişeceği gerekçesiyle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi değerlendirmesinde kanun koyucunun itiraz konusu kuralla güvenli bir trafik akışının sağlanmasını amaçladığını, ancak manevra kurallarını ihlal eden fiil araç sahibinin eyleminden değil, başka bir sürücünün eyleminden kaynaklanıyorsa, başkasının fiili nedeniyle aracın trafikten men edilmesinin, fiili işlemeyen araç sahipleri yönünden cezaların şahsiliği ilkesini ihlal edeceğini belirtmiştir.

Bu sebeple Anayasa Mahkemesi 14/3/2019 tarihli toplantısında E.2019/1 numaralı dosyada 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.”  cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İptal kararı ile yasal düzenleme yapılana kadar ilgili yasağı ihlal sebebiyle aracın trafikten men edilmesi mümkün değildir. Kanun koyucunun iptal gerekçesinde belirtilen hususları gözeterek yeni bir düzenleme yapacağı beklenmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir